ჩვენს შესახებ

/ჩვენს შესახებ
ჩვენს შესახებ2019-01-22T11:43:13+00:00

 ააიპ კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო არის კახეთში დაფუძნებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური და ეკონომიკურგანვითარების ხელშეწყობას. 2005 წლიდან დღემდე სააგენტოს საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს რეგიონის განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოების ორგანიზება, კახეთის მხარისეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, ასევე კახეთის მხარის ხელისუფლებისა და ბიზნეს სექტორის მიერ განსასახორციელებელი პროექტების ანალიზი. ორგანიზაციაახორციელებს პროგრამებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ფონდების,  საელჩოების, სამინისტროების დაფინანსებით.